Home / فاخر بپوشیم / ست پیشنهادی

ست پیشنهادی

طلایی رنگ شجاعت، جسارت، گرمی و لوکس بودن را می‌رساند. این رنگ قدمتی طولانی و شاهانه دارد و شکوه و عظمت را در بر دارد. رنگ سیاه قوی‌ترین و مقتدرترین رنگ است. این رنگ احساس قاطعیت ، الزام و رسمیت را به وجود می‌آورد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.